pl:membership

Członkostwo

Stowarzyszenie PSSI powstało 27 listopada 2009 r. i zostało zarejestrowane 22 marca 2010 r.
Celem Stowarzyszenia PSSI jest promowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie popularyzacji, rozwoju i stosowania teorii, metod i narzędzi sztucznej inteligencji oraz innych dziedzin nauk informatycznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć.

Planowane działania obejmują organizację konferencji, kongresów naukowych, szkoleń, seminariów i inne formy upowszechniania nauki. Stowarzyszenie planuje inicjować i opiniować projekty badawcze, przyznawać i opiniować nagrody naukowe, a także prowadzić działalność badawczą i naukową, działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową.

Aby dołączyć do Stowarzyszenia, wypełnij deklarację członkowską.

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, pracujące naukowo lub zawodowo w dziedzinie informatyki, w tym zwłaszcza sztucznej inteligencji lub też interesujące się sztuczną inteligencją. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

Aby wstąpić do Stowarzyszenia wystarczy złożyć podpisaną deklarację członkowską. Deklarację można otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia lub wydrukować z niniejszej strony internetowej:

Choć statutowa formuła przyjmowania członków nie zobowiązuje do przedstawienia rekomendacji przez członka Rady Naukowej PSSI, jest to jednak mile widziane.

Członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje oraz firmy. Członkowie wspierający są zobowiązani opłacać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. Członkowie wspierający mają prawo brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, nie posiadają jednak czynnego ani biernego prawa wyborczego, a w Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem doradczym.

W sprawie członkostwa wspierającego prosimy o kontakt z Zarządem PSSI.

Członkowie PSSI mogą korzystać z wszelkich materiałów i form pomocy przeznaczonych dla członków Stowarzyszenia, a także mogą być wybierani do organów Stowarzyszenia.

PSSI jest członkiem EurAI

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (EurAI), dzięki czemu członkowie PSSI mogą korzystać z wielu przywilejów EurAI, m.in.:

 • zniżki w opłatach konferencyjnych ECAI, PAIS,
 • zniżki w opłacie za szkołę letnią ACAI,
 • możliwość uzyskania EurAI travel awards i EurAI dissertation awards,
 • zniżki na niektóre materiały konferencyjne i książki wydawnictwa IOS,
 • możliwość udziału w dyskusjach i wydarzeniach organizowanych przez EurAI.

Aktualna lista przywilejów udostępniona jest na stronie EurAI.

PSSI jest członkiem EAI

EAI (EUROPEAN ALLIANCE FOR INNOVATION) jest organizacją non-profit wspieraną przez Komisję Europejską w celu poprawy konkurencyjności i innowacyjności Europy.

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji jest członkiem Europejskiego Sojuszu dla Innowacji (EAI), dzięki czemu członkowie PSSI mogą m.in.:

 • korzystać z platformy EAI do dzielenia się informacjami o wydarzeniach i konferencjach, w celu promocji wydarzeń powiązanych z PSSI,
 • korzystać z narzędzia EAI INNO-MATCH,
 • brać udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez EAI, takich jak EAI SUMMITS, EAI INNOVATION ACADEMY.

Członkowie Stowarzyszenia powinni brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, uczestniczyć w Walnych Zebraniach i brać udział w głosowaniach. Członkowie są także zobowiązani terminowo opłacać składki członkowskie.

Wysokość składek jest następująca:

 • składka normalna: 90 zł/rok,
 • składka ulgowa: 40 zł/rok,
 • wpisowe: 30 zł.

Składka ulgowa obejmuje uczniów, studentów, emerytów i rencistów.
Wpisowe jest jednorazową opłatą, obejmującą tylko nowych członków zapisujących się do PSSI.
Nie należy wpłacać składek i wpisowego przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PSSI.

Ponadto Zarząd PSSI podjął uchwałę, która umożliwia członkom wstępującym do Stowarzyszenia po 1 września danego roku do zapłaty połowy składki rocznej za dany rok, pod warunkiem jednoczesnego uiszczenia składki za kolejny rok.

Aktualny numer konta Stowarzyszenia: 70 2030 0045 1110 0000 0329 0540
Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji
ul. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
w tytule proszę wpisać:
składka członkowska za rok …” oraz imię i nazwisko członka PSSI za którego opłacana jest składka.

 1. Wypełnienie i podpisanie własnoręcznie deklaracji członkowskiej.
 2. Przesłanie deklaracji tradycyjną pocztą na adres Stowarzyszenia. Aby przyspieszyć procedurę można dodatkowo przesłać skan podpisanej deklaracji mailowo.
 3. Po otrzymaniu deklaracji, o jej nadejściu informowany jest Zarząd.
 4. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu podejmowana jest formalna decyzja o przyjęciu członka.
 5. Członek informowany jest mailowo o przyjęciu.
 • pl/membership.txt
 • ostatnio zmienione: 5 miesięcy temu
 • przez kkutt